Ochrana osobních údajů

● SAMOLEPICÍ ETIKETY ● KARBONOVÉ PÁSKY ● TERMOTRANSFER TISKÁRNY ● TISKOVÉ HLAVY ● APLIKÁTOR ETIKET ● ZAKÁZKOVÝ POTISK ETIKET

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem vašich osobních údajů je společnost ETIMAX s.r.o., IČ 07687087, se sídlem č.p. 74, 664 55 Moutnice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 109577.

Předpisy a zákony

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.

Co jsou osobní údaje

Za osobní údaje jsou považovány veškeré informace vztahující se k identifikované fyzické osobě, jako je jméno této osoby, adresa jejího bydliště, její e-mailová adresa nebo internetová adresa. 

Konkrétní informace, které o vás zpracováváme, závisí na vašem vztahu  k nám.

Pokud jste naším zákazníkem, zpracováváme osobní údaje poskytované v rámci navázaného obchodního vztahu: 

 • Jméno a příjmení 
 • Telefonní číslo 
 • Kontaktní adresa, popřípadě Doručovací adresa 
 • E-mailová adresa 
 • Fakturační údaje

Pokud jste návštěvníkem našich webových stránek, pak můžeme zpracovávat tyto údaje: 

 • IP adresa vašeho koncového zařízení, kterým přistupujete na naše webové stránky 
 • Údaje získané prostřednictvím souborů cookies, do kterých spadá: 
  • Operační systém koncového zařízení 
  • Typ webového prohlížeče 
  • Nastavení prohlížeče 
  • Geolokační údaje 
  • Obecné údaje o vašich zájmech 
  • Údaje o navštívených webových stránkách 
  • Údaje o použitých mobilních aplikacích

Pokud jste naším obchodním partnerem, zpracováváme údaje poskytnuté v rámci uskutečnění vzájemné spolupráce: 

 • Jméno a příjmení u podnikající fyzické osoby nebo u osoby oprávněnou jednat za obchodního partnera
 • Telefonní číslo u kontaktních osob a osob oprávněných jednat za obchodního partnera 
 • E-mailová adresa u kontaktních osob a osob oprávněných jednat za obchodního partnera 
 • Fakturační údaje – IČ u podnikajících fyzických osob

Účely zpracování osobních údajů

Účely, pro které zpracováváme osobní údaje, se řídí vaším vztahem k naší společnosti.

U vztahu Zákazník jde zejména o tyto účely:

 • Poskytování objednaných služeb nebo produktů 
 • Správa vašich uživatelských účtů 
 • Uložení vašich osobních nastavení pro služby nebo produkty 
 • Vedení účetní evidence 
 • Plnění všech zákonných povinností 
 • Zlepšení kvality našich nabízených služeb  
 • Zajištění bezpečností interních systémů naší společnosti před vnějšími útoky 
 • Zasílání obchodních sdělení 
 • Zodpovězení dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře 
 • Ochrana našich práv 
 • Vymáhání pohledávek 
 • Zasílání obchodních sdělení třetích stran 
 • Jiný účel uvedený v rámci uděleného souhlasu

U vztahu Návštěvník webových stránek se jedná o tyto účely:

 • Přenos komunikace v rámci elektronické komunikační sítě 
 • Poskytnutí informační služby, kterou uživatel výslovně vyžádal 
 • Trvalé zapamatování vašich přihlašovacích údajů a preferovaných zájmů 
 • Výběr a poskytování reklam ve shodě s vašimi zájmy 
 • Výběr a zobrazování obsahu ve shodě s vašimi zájmy
 • Provádění analýz údajů a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány

U vztahu Obchodní partner jsou to tyto účely:

 • Plnění uzavřené smlouvy 
 • Vedení účetnictví 
 • Plnění povinností podle zvláštních právních předpisů – předpisy regulující oblast reklamy, předcházení trestné činnosti a jiné 
 • Evidence a administrativní účely 
 • Ochrana našich práv, popřípadě ochrana práv třetích osob, včetně vymáhání pohledávek

Způsoby získávání osobních údajů

Osobní údaje, které o vás zpracováváme, získáváme od vás při uzavírání smlouvy nebo v průběhu smluvního vztahu mezi námi nebo během sledování vašich činností v rámci návštěv webových stránek anebo při individuální telefonické či písemné komunikaci s vámi.

Dalším zdrojem informací o vás je vyhledávání informací z otevřených zdrojů, seznamů, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku nebo insolvenčního rejstříku a jiných zdrojů.

Poskytnutí osobních údajů

Poskytování vašich osobních údajů je dobrovolný akt, avšak pro účely navázání a plnění obchodního vztahu nebo pro zpřístupnění určité služby je předání některých osobních údajů vyžadováno.

Uchovávání a nakládání s osobními údaji

Vaše poskytnuté údaje jsou uchovávány v bezpečí. Zajišťujeme takové technické a organizační zabezpečení vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému či nahodilému přístupu k nim nebo k jejich zneužití. Všichni naši partneři, kterým jsou vaše údaje poskytovány, jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí použít poskytnuté údaje k jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

V určitých přesně definovaných podmínkách jsme povinni předat vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů Policii ČR nebo jiným orgánům činným v trestním řízení, popřípadě dalším orgánům veřejné správy.

Na základě vaší žádosti vám poskytneme informace o příjemcích vašich osobních údajů.

Poskytování osobních údajů do třetích zemí

S ohledem na skutečnost, že některé obchodní vztahy jsou prováděny v rámci mezinárodní prostředí, může se stát, že budeme v rámci obchodního vztahu poskytovat vaše osobní údaje třetím zemím mimo EU. Toto poskytnutí se provede jen za předpokladu, že Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů, že příjemce vašich osobních údajů je vázán standardními smluvními doložkami EU o ochraně osobních údajů nebo za předpokladu, že příjemce poskytl jiné vhodné záruky ochrany osobních údajů.

Doby zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou námi zpracovávány pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování.

 • U smluvního vztahu jen po dobu jeho trvání. 
 • U zákonného plnění po dobu určenou příslušnými právními předpisy. 
 • U oprávněného zájmu po dobu trvání oprávněného zájmu. 
 • U ochrany našich práv pět let po zániku našeho vzájemného vztahu. 
 • U uděleného souhlasu po dobu, než udělený souhlas odvoláte nebo po uplynutí jiné stanovené kratší době.

Bezpečnost při nakládání s osobními údaji

Všechny prostředky, které používáme ke zpracování vašich osobních údajů, jsou pravidelně kontrolovány z hlediska bezpečnosti. Přístup k osobním údajům je chráněn heslem. 

I přes všechna bezpečnostní opatření není objektivně možné zaručit 100% bezpečnost vašich osobních údajů v prostředí internetu.  

Doporučujeme vám pravidelně měnit bezpečností hesla, tato pak ukládat na zabezpečených místech a dodržovat základní bezpečnostní zásady, kdy nebudete používat nešifrované formy komunikace pro sdělování důvěrných informací.

Uplatňovaná práva k osobním údajům

V rámci zpracování vašich osobních údajů máte níže uvedená práva, na jejichž výkon se však mohou vztahovat jisté výjimky. Z tohoto důvodu je nemusí být možné uplatnit. Pro případ, že uplatníte vaše práva a vaše žádost na výkon práva bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce. 

Při uplatnění vašich práv můžeme z bezpečnostních důvodů vyžadovat prokázání vaší identity.

Seznam práv:

 • Právo na informace – informace o tom, jakým způsobem jsou vaše osobní údaje zpracovávány. 
 • Právo na přístup k osobním údajům – potvrzení, zda jsou nebo nejsou zpracovávány vaše osobní údaje. 
 • Právo na opravu – oprava nepřesných osobních údajů. 
 • Právo na výmaz – výmaz zpracovávaných osobních údajů. V některých specifických případech toto právo není možné uplatnit. 
 • Právo na omezení zpracování – omezení zpracovávání osobních údajů do doby vyřešení vašich námitek. 
 • Právo na přenositelnost údajů – předání zpracovávaných osobních údajů vám nebo třetí osobě. 
 • Právo odvolat souhlas – možnost odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. 
 • Právo vznést námitku – pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování.   
 • Právo podat žádost o zjednání nápravy a právo vznést stížnost – v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se nás ke zjednaní nápravy.

Způsoby kontaktování k ochraně osobních údajů

Pokud budete mít potřebu jakéhokoliv dotazu na ochranu osobní údajů či odvolání souhlasu s jejich dalším zpracováním, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na naší webové stránce nebo písemně na adrese č.p. 74, 664 55 Moutnice. Můžete využít i e-mailovou zprávu zaslanou na adresu info@etimax.cz.

Potřebujete poradit s výběrem nejefektivnějšího řešení?

Kontaktujte nás